Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 1. GİRİŞ

İSAR İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız. Şirketimiz ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, veri sahiplerine şirketimiz tarafından işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması mümkündür. Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Politika’da yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, bu Politika’nın içerdiği tüm hükümler Kanun’a ve İkincil Mevzuat’a tabidir. İşbu Politika’da geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, şirketimizi ifade etmek için kullanılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir. Şirket olarak, kişisel verileri, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Şirketimiz, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri (kanunda yazılı bulunan istisnalar hariç olmak üzere) işleyebilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, nitelikleri itibariyle veri sahibine ilişkin daha hassas bilgileri ihtiva eder niteliktedir. KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır.

 

Şirket tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda örneklendirilmiştir. Bununla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. İlgili mevzuat ve işbu Politika’da yer alan esaslar doğrultusunda, aşağıda belirtilen türde veriler şirketimiz tarafından işlenebilmektedir:

 

 1. Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
 2. Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
 3. Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 4. Şirket ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
 5. İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edebilir:

 1. Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 2. Sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ve bunu teminen ürünlerin satışı, teslimi, kurulum, bakım, onarım vb. satış sonrası servis hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 3. İnternet sitesine üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi,
 4. Mal ve hizmet üretimi ve/veya operasyonları süreçlerinin planlanması ve icrası, tedarik zinciri yönetiminin ve lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 5. Sizler için uygun ürün ve hizmet belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 6. Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 7. Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 8. Mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 9. Şirketimizin veya onun hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 10. Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 11. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 12. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 13. Sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması,
 14. Şirketimizin yeniden yapılandırılması veya Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 15. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 16. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 17. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 18. Kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak için müşteri anketleri yapılması,
 19. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TÜRKİYE İÇİNDE VE DIŞINDA AKTARIMI

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirket, kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şubeler, acenteler, bayiler veya diğer alt yükleniciler ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyeceğimiz eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanız veya anlaşmalı olduğumuz kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yöntemlerle elde edebilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

Şirket olarak, kişisel verileri; açık rızanız veya aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 3. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Verinin veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, şirketimiz, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu m.7 çerçevesinde Şirket tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ

KVK Kanunu’nun 12’nci maddesi çerçevesinde, Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, Şirketimiz tarafından;

 1. Şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır,
 2. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir,
 3. Çalışanlardan ve Şirket adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır,
 4. Kişisel verilerin şirket içinde ve dışında güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmaktadır,
 5. Kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uygunluğun belirli periyotlarda denetimi gerçekleştirilmekte ve sonuçlar düzenli olarak yönetim kuruluna raporlanmaktadır,
 6. Alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutulmakta ve ihtiyaç ve imkânlara göre mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 1. KVK KANUNU ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, söz konusu taleplerin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için hazırlamış olduğumuz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza gönderebilir.

Şirket veri sahiplerinden gelen talepleri, KVK Kanunu madde 13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 1. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

Şirket’e ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Şirket tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’da Şirket tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

 

 1. ÇEREZ TÜRLERİ
 2. Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir.
 3. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

 

 

 1. ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Şirket, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

 1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
 2. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
 3. Performansa yönelik kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.
 4. Reklam amaçlı kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

 

 1. ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

 

 1. YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICILAR

Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

 

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

Şirket internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

 

 

 

 1. DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket internet sitesinden ulaşılabilir, Politika’da yapılabilecek değişiklikler Şirket internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, Şirket internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Şirket değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

Geri ödemeler ve iadelerle ilgili sorularınız için {isar.co} mail adresinden bize ulaşın.
 
Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi
 
 
 
 
 
Drag View